Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » mu teri ili kileri yonetimi petrol uretimi icin gozden


Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr
THINKANALYTICS Kuzey Amerika'daki en büyük bilgi teknolojisi hizmetleri þirketlerinden biri ile bir ortaklýk anlaþmasý imzaladý. Neden CGI THINKANALYTICS 'yazýlýmý müþterilerine bir fark yaratmak için bekliyor?

mu teri ili kileri yonetimi petrol uretimi icin gozden  Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D. Geller - Temmuz 5, 2013 Read Comments Müþteri Ýliþkileri Analiz Bürosu Reach uzatýr D.         Geller          - Eylul         22, 2000 Etkinlik         Özet         THINKANALYTICS yapay zeka kullanarak bir uzman olarak hayatýna baþladý         iliþkisel veritabanlarý sýkýþtýrmak ve veri madenciliði için. için Onlar yetenekli oldu Devamı…
Petrol ve Gaz Sektörü (Arama ve Üretim) için ERP
The model of ERP systems for the upstream oil and gas sector addresses the particularly specialized business model of this industry. It is common practice for companies, individuals, and government...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » mu teri ili kileri yonetimi petrol uretimi icin gozden


Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi
Dell Bilgisayar Internet tabanlý, otomatik müþteri destek saðlamak için planlarýný açýkladý.

mu teri ili kileri yonetimi petrol uretimi icin gozden  Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi müþteri destek hizmeti , müþteri destek hizmetleri , müþteri destek yazýlýmý , destek müþteri , teknik müþteri desteði , Web müþteri desteði /> Dell Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi R. Krause - Haziran 28, 2013 Read Comments Dell   Duyurdu Ýnternet-Etkin Müþteri Destek Stratejisi R.A. Krause   - 3 Eylül 1999 Etkinlik   Özet 25 Aðustos günü ,   Dell Computer Corporation, Internet üzerinden, Devamı…
ROI Sistemleri Mutlu Müþteri sayesinde Oran AykýrýSTRASBOURG
Zevk ROI Systems müþterilerine saðlanmasý ile uyum halinde sadece ürün geliþtirme açýsýndan strateji 'görünüþte personel ve satýcýlar geniþleme ve þirket büyüme açýsýndan amorti edilmiþtir. Bu geleneksel olarak daha cýzýrtýlý ürün, daha yaygýn coðrafi kapsama alaný ve / veya keskin dikey odak lanse bile çok daha büyük bir rakip kasvetli sonuçlarý ve neredeyse hiç yeni hesap gönderdiðiniz bu gün hoþ bir haber olarak gelmelidir.

mu teri ili kileri yonetimi petrol uretimi icin gozden  ROI Sistemleri Mutlu Müþteri sayesinde Oran AykýrýSTRASBOURG ROI Sistemleri Mutlu Müþteri sayesinde Oran AykýrýSTRASBOURG P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Olay Özeti Son zamanlarda ,    ROI Sistemleri , Inc (www.roisystems.com),   merkez ile geniþletilmiþ ERP yazýlým sistemleri özel bir saðlayýcý,   Minneapolis, MN, içinde 2002 yýlý için karlýlýk bildirdi. ROI gelir   önemli bir artýþ ise ve çalýþan sayýsý bildirildi,% 6 üzerinde büyüdü Devamı…
H.B. de E-Business Müþteri Hizmetleri Baþarý Fuller Þirket
Kimya þirketi H.B. Fuller müþteri hizmet düzeylerini iyileþtirmek için Internet kaldýraçlý vardýr.

mu teri ili kileri yonetimi petrol uretimi icin gozden  H.B. de E-Business Müþteri Hizmetleri Baþarý Fuller Þirket H.B. de E-Business Müþteri Hizmetleri Baþarý Fuller Þirket Olin Thompson - Temmuz 5, 2013 Read Comments Þirket         Sayý H.B. Fuller Þirket bir küresel özel kimyasallar üreticisi         $ 1,3 Milyar aþan yýllýk satýþ ile. Þirket pazarlar ve üretmektedir         binlerce ürünler dahil olmak üzere yapýþtýrýcýlar, sýzdýrmazlýk ürünleri ve kaplama kullanýlan         otomobil den Devamı…
Bir Kurumsal Ýçerik Yönetimi Sistemi Uygulama Organizasyon için ne var?
Þu anda bir þirket daðýlmýþ bilgileri, uygun bir kurumsal içerik yönetim sistemi ile yapýlandýrýlmýþtýr ise çalýþan verimliliðini büyük ölçüde artýrabilir. Sahip belge türlerini anlamak sisteminin ne tür uygulamaya bilmenin anahtarýdýr.

mu teri ili kileri yonetimi petrol uretimi icin gozden  belirleyecektir. Content.com Content.com müþteri bilgilerini izlemek için müþteri iliþkileri yönetimi olarak kullanmak (CRM) uygulamasý bir satýþ departmaný vardýr. CRM yaný sýra, ayný zamanda e-posta bilgi talep müþterilere gönderilen organizasyon ve þablon hakkýnda sunumlar kullanýn. Bu e-postalarý daha fazla bilgi sunmak ve þirket ve müþteri için olanaklarý tarif. Satýþ departmaný kullandýðý diðer belge türü vardýr. Bazý portal veya intranet üzerinde Devamı…
Ürün Ömrü Yönetimi Yazýlýmý Pazarýnda Oracle nerede?
Oracle, ürün yaþam döngüsü yönetimi yeteneklerini geliþtirme iþlenmesinde olduðunu. Soru, saf-play PLM satýcý ve satýn alma yoluyla bu gerçekleþtirmek, ya da iç teknoloji geliþtirme yoluyla olup olmadýðýdýr.

mu teri ili kileri yonetimi petrol uretimi icin gozden  üzerine inþa ERP modülleri, müþteri iliþkileri Managemen t (CRM), tedarikçi iliþkileri yönetimi (SRM) dahil olarak, tedarik zinciri yönetimi (SCM), ve ürün yaþam döngüsü yönetimi (PLM). açýkça içeren ERP katmanlý bir düzeyinde, SAP ve Oracle , büyük çabalar best-of giriþimleri önlemek için yapýlmýþtýr -cins satýcýlarý ERP býraktýðý boþluklarý kaynaklanan gelir fýrsatlarý yararlanmak için. Ancak, önemli ölçüde farklý yaklaþýmlar iki þirket tarafýndan Devamı…
Manugistics Tedarikçi Ýliþkileri Yönetimi Çözümü öngörülüyor
SRM Manugistics 'lansmaný bu E & HT pazarýnda daha büyük bir iddia, onun ezeli düþmaný i2 Teknolojileri yakýn özel alaný hissesini niyetinde olduðunu açýk bir delilidir.

mu teri ili kileri yonetimi petrol uretimi icin gozden  çözüm baþlattý i2, uzak müþteri cezbetmek         ay önce. Pazara daha hýzlý olmasýnýn yaný sýra, I2 bölümüne sahip olduðu ve         geç içeriði, (Daha fazla bilgi için i2 görmek i2 SRM ile sunuyor         Teknolojileri) Fast Lane Life In yaþýyor. Manugistics PARTMINER dayanýr ,         olan veritabaný bir online elektronik pazar saðlayýcý 15 üzerinde kapsar         yüksek teknoloji ekipman 2.000 den fazla üreticilerin milyon Devamı…
Servis Yönetimi Bir Lider çok boyutlu Büyüme takýmlarý
1999 yýlýnda kurulan, Servigistics, baþlangýçta bir servis parçalarý planlama ve optimizasyon (SPP / O) uzmaný, tam teþekküllü hizmet yaþam döngüsü yönetimi (SLM) platform haline gelmiþtir. PJ Jakovljevic, Teknoloji Deðerlendirme Merkezleri (TEC) baþ analisti, satýn almalar ve geliþmelerin þirket tarihinin aþaðý çalýþýr ve görüþmeler Mark Vigoroso, küresel pazarlama ve ittifaklar Servigistics 'kýdemli baþkan yardýmcýsý.

mu teri ili kileri yonetimi petrol uretimi icin gozden  ve Kaidara satýn almalar müþteri iliþkileri yönetimi yönünde daha fazla Servigistics getirdi (CRM) pazar var. Müþteri yardým, belgeler ve self-servis Servigistics paketinin geri kalaný ile birlikte oldukça güzel uyum. Önce Kaidara birleþme TEC 2009 yýlýnda belirtildiði gibi, Servigistics, hiçbir hizmet bilgisi müþteri vardý. Ancak, Servis Bilgi modülü 2010 yýlýnda beklentilerin üzerinde bir performans sergilemiþtir: Kaidara 20 den fazla mevcut müþterilerine getirdi ise, Devamı…
Küresel Ticaret Akýþlarý Yönetimi
Küresel ticarette, bilgi akýþýný güvenli ve uyumlu giriþi saðlar ve doðru fonlar uygun iþ ve ticaret ortaklarý akmaya için ülkelere ve çýkmak için mallarýn takibi ve yönetimi desteklemelidir.

mu teri ili kileri yonetimi petrol uretimi icin gozden  kodlarý ülkelere göre farklýlýk gösterir, çünkü tüm ithalat, kodlu ve kategorize ve olmasý, ayný zamanda, ülkeden ülkeye uyumlu olmalýdýr gerektirir ithal veya ulusal güvenlik, saðlýk ve çevresel nedenlerle belirli ülkeler arasýnda ihraç edilemez. Tüm ithalat, örneðin, için (HTS) kimlik kodu ABD Gümrük-bir ABD nin Harmonize Ticaret Programý içinde bulunan kod , bir bir uyumlaþtýrýlmýþ Tarife belirtmeniz gerekir yaklaþýk sekiz santim kalýnlýðýnda iki ciltlik Devamı…
Proje Portföy Yönetimi Sitesi Kayýp Fonksiyonel Baðlantý: Paydaþ Yönetimi
Bir projenin baþarýsý çeþitli paydaþ beklentileri ile belirlenir. Bazý birincil hissesini yatýrým getirisi görürseniz, diðerleri paydaþ iletiþim araçlarý paydaþ dinamiklerine onlarýn uyum kadar iyi olduðunu karlýlýk niyetli odaklanabilir.

mu teri ili kileri yonetimi petrol uretimi icin gozden  ile tahrik edilir. Örneðin, müþteri yatýrým projenin dönüþ görebilirsiniz (ROI) birincil miktarý olarak, CEO su memurlarý ise (CEO) proje karlýlýk odaklanabilir. Sonuç olarak, PPM satýcýlar tarafýndan saðlanan paydaþ iletiþim araçlarý paydaþ dinamiklerine kendi uyum gibi sadece iyi. Paydaþ Yönetimi terimi proje paydaþ eldeki proje bir çýkarý olan tüm insanlar anlamýna gelir. Proje faaliyetleri yürütmek isteyenler,, proje yöneticileri, tedarikçiler, müteahhitler, Devamı…
"Vaka-by-case Sendromu": Nasýl Yeni Ýþ Süreçleri emin olmak için Ýstisna Yönetimi bir Pis Olgu Nede
Bu çok karmaþýk baþlamýþtý çünkü hiç bir iþ süreci rafa mý? Ya da "olaðanüstü" durum ile uðraþmaktaydý gibi hissettim çünkü? TEC analisti Jorge García göre, "harf-by-case" muzdarip olabilir sendromu-ve iþ geri tutuyor. Iþ süreçleri çok önemlidir ve nasýl doðru þekilde oluþturmak için nedenini bulmak için bu makaleyi okuyun.

mu teri ili kileri yonetimi petrol uretimi icin gozden  , iþ süreçleri yönetimi gösterim , bpm yazýlýmý karþýlaþtýrma , iþ süreci modelleme yazýlýmý , iþ süreçleri yönetimi bpm yazýlým , ; bpm iþ yönetimi süreci yazýlým , BPMN araçlarý , iþ süreci haritalama eðitimi , görev yönetim yazýlýmý , açýk kaynak bpm yazýlým , iþ süreci modelleme örnekleri , iþ sürecinin yeniden yapýlanmasý araçlarý , iþ süreci dýþ kaynak þirketleri , bpm araçlarý karþýlaþtýrma , iþ süreçleri yönetimi açýk kaynak , Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I K L M O P S T U V X Y Z