Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » alan ke if icin i zekas yaz l mlar


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » alan ke if icin i zekas yaz l mlar


Ýþ Zekasý Yenilikler
Ýþ zekasý (BI) yeniliklerin yeni bir dalga ortasýnda olduðunu. Arama uzayda Fikirler, bir hizmet olarak yazýlým ve gerçek zamanlý analitik kuruluþlarýn tam boyutunu yelpazesinde BI ulaþamayacaðý uzatýyorlar. Bu makalede, bu teknolojilerin ve iþletmeler üzerindeki etkilerini bakar.

ALAN KE İF İCİN İ ZEKAS YAZ L MLAR: bir ETL sürecinde yer alan faaliyetlerdir. Çevrimiçi analitik iþleme (OLAP) yüksek performanslý küp oluþturulmasý yoluyla veri ambarý verilere eriþim saðlar, deðiþik boyutlar bazýnda ve toplu veri saðlayan veri yapýlarý olan analitik bir çevre ile iþ kullanýcý. Raporlama ve sorgulama ortamlarda veri ambarý / pazarlarý tarihsel veri haline konserve veya özel sorular eriþim saðlar. iþ modelleri dünya çapýnda deðiþim ve geliþmeye gibi Bu teknolojiler, birkaç yýl içinde
05.07.2013 23:50:00

Ne Gerçekten Ýþ Zekasý Sürüþ?
Iþ zekasý artan harcamalar için verilen tipik açýklamalar, hükümet düzenlemeleri toplantý bilgi yüklemesi yönetmek, kurumsal hedefleri izleme ve rekabetçi tepki geliþtirmek, içerir. Ancak, ihtiyaçtan BI kaynaklanýyor için daha derin bir sürücü bir iþ piyasa deðeri altýnda yatan maddi olmayan duran varlýklar ölçmek için.

ALAN KE İF İCİN İ ZEKAS YAZ L MLAR: Talep -A harcama her alan için daha fazla sorumluluk gerektiren süre yavaþ ekonomik iyileþme, bütçeleri kýrparak devam etmek için birçok iþletme zorlamýþtýr. Ýþ zekasý ve iliþkili veri madenciliði, analitik ve sayý kartlarý, stratejik kurumsal hedeflere doðrudan baðlý performans ölçümleri izlemek için gerekli araçlarý saðlar. Rekabetçi Duyarlýlýk geliþtirmek gerekiyor-ile artan rekabet, müþteri talep ve fiyat baskýsý maruz pazarlar, iþletmeler agresif rekabet
05.07.2013 19:35:00

Ýþ Zekasý: Onun Ins ve Çýkýþlarý
Günümüzün rekabetçi iþ ortamýnda, bir organizasyon için iþ bilgilerinin kalitesini ve zamanýnda sadece kar ve zarar arasýnda bir seçim, bu hayatta kalma ya da iflas bir sorudur. Hiçbir iþ organizasyonu iþ zekasý kaçýnýlmaz faydalarý inkar edemez.

ALAN KE İF İCİN İ ZEKAS YAZ L MLAR: kýymetler gibi birçok fonksiyonel alanlarý sýzýyor olduðunu tartýþacaðýz. BI ile ilgili kafa karýþýklýðý Bölüm iþ bilgileri analiz ile ilgili kýsaltmalarýn telaþ yatýyor. Iþ zekasý ek olarak, iþ performansý yönetimi gibi terimler (BPM), iþ süreçleri yönetimi (ayrýca BPM), kurumsal performans yönetimi (CPM) ve iþ aktivitesi izleme (BAM), ayný zamanda ortaya çýkmýþtýr. Bunlarýn hepsi BI bir parçasýdýr. Bunlarýn hepsi BI araçlarý baðlýdýr, ancak BI onlara
05.07.2013 23:50:00

Ýþ Zekasý Durum Raporu
Daha fazla iþ þeffaflýk için hükümet görev körüklediði, iþ zekasý ERP sistemlerinden bilgileri ayýklamak için ortaya çýkmýþtýr. BI nasýl ortaya çýkmýþtýr? Onu çevreleyen terminoloji ne anlama geliyor ve iþlerin bugünkü durumu nedir?

ALAN KE İF İCİN İ ZEKAS YAZ L MLAR: bölümüne JONES ve YAÞ alan daha büyük 32 olduðu tüm kayýtlarý talep. Inþa sorgular için kurallar kümesi bir sorgu dili olarak bilinir, ve farklý DBMS destek farklý sorgu dilleri, yapýsal sorgulama dili veya SQL () adlý bir yarý-standart sorgu dili olmasýna raðmen . SQL bir bir veritabanýndan bilgi talep için bir iliþkisel model veritabaný standart sorgu dildir. Bu dil, bir Ýngilizce kelime vardýr nonprocedural ve , hangi, veritabaný tasarýmý, anahtar listesi tablolarý
05.07.2013 23:49:00

FRx yazýlým ile JD Edwards Takýmlar Raporlama Çözümleri Geliþtirmek için
JD Edwards son FRx yazýlým, finansal raporlama çözümleri için destek açýkladý. Bu yazýlým mümkün tam bir finansal görüntü elde etmek için birden fazla veritabaný, platformlar, ve sunucularýndan bilgileri pekiþtirmek için yapar.

ALAN KE İF İCİN İ ZEKAS YAZ L MLAR: bir satýcý duyuru yapar   alan rekabetçi bir satýþ fýrsatý. Ancak, J.D Edward yaklaþýmý görünüyor   FRx raporlama yoluyla farklý datasources tüm verileri toplamak için olmak   motor, yerine bir veri ambarý oluþturmak için. Depo yaklaþým olur   zaman içinde að ve CPU kaynaklarýný daha verimli kullanmak olabilir, ve yaklaþýmdýr   SAP ve PeopleSoft gibi diðer satýcýlar tarafýndan alýnan. Buna ek olarak, yapý OLAP   anýnda küpleri çok kaynak yoðundur. Ters
05.07.2013 16:18:00

ERP Yatýrýmlarýn GerekçeDördüncü Bölüm: ERP sisteminde deðiþtirilmesi veya yeniden uygulanmasý
Kurumsal kaynak planlamasý (ERP) faydalarý odaklanan bir yatýrým analizi sýk baþlangýçta ERP haklý bu firmalarýn için de geçerlidir. Ilk çabalar istenen sonuçlarý üretmek için baþarýsýz olduðunda ayný zamanda 'yeniden uygulanmasý' haklý göstermek için kullanýlabilir. Dr Scott Hamilton by ERP Sistemi maksimize den yeniden basýlmýþtýr.

ALAN KE İF İCİN İ ZEKAS YAZ L MLAR: olan   C sýnýfý ve kalan olan (10percent) hatalarý vardýr. Birçok   üreticileri gerçekten yükseltmeniz gerekir zaman bir yeni bir sistem ihtiyacým var   ve mevcut ERP yazýlým paketi yeniden uygulamak. Bunlar karakterize edilebilir   Her iki - bir B sýnýfý veya C sýnýfý kullanýcý ve olasý yararlarý elde deðil gibi   ölçülebilir ve maddi olmayan duran. Birçok durumda, bu eski bir sürümünü kullanýyorsanýz   yazýlým paketi ve önemli özelleþtirmelerin
05.07.2013 19:35:00

Servis için tasarým
Tek baþýna ürünün rekabet birincil temeli iken, bir tasarým mühendisi hayatý çok daha kolay oldu. Daha yok. Tasarým mühendisleri tasarým süreci için çok çapraz fonksiyonel ve arasý kurumsal bir yaklaþým gerektiren, dengeler giderek daha karmaþýk hale isteniyor.

ALAN KE İF İCİN İ ZEKAS YAZ L MLAR: olan   kurumsallaþmýþ ve B) alanýnda düzenli geribildirim için bir mekanizmadýr   korunur. Bunu baþaracak için birçok yöntem vardýr: rasyonalize     ve ürünleri | genelinde gerekli farklý tamir araçlarý sayýsýný azaltmak          Deðiþtirme iþlemleri basitleþtirmek          Hýzlý baðlantý elemanlarý, hem de aptal geçirmez baðlantý elemanlarý ve tasarlanmýþ hamlede baðlantý kullanýn      takma iþlemlerinde sadece doðru baðlantý
05.07.2013 19:35:00

Akýllý Analytics, Ýþ Zekasý Geleceði
Ýþ zekasý (BI) bu popülaritesi büyüdükçe geliþmektedir. BI içinde, tahmine dayalý analitik geleneksel analitik bir kayma var ve tahmine dayalý analitik ayrý yeni bir yazýlým sektörü olarak ortaya çýkmaktadýr.

ALAN KE İF İCİN İ ZEKAS YAZ L MLAR: anlayýþlar üretebilir ve artýrabilir alanlarý keþfetmek, yukarý-satýþ ve çapraz satýþ fýrsatlarý bulmak güvenlik ve sahtekarlýk algýlama. Tahmine dayalý analitik ne deðil sadece, ayný zamanda nasýl ve ne zaman bunu yapmak için gösterir ve what-if senaryolarý açýklamak. Verilerinizi bir mikroskopik ve Teleskopik Görünümü Tahmine dayalý analitik kuruluþlarý görmek ve analiz etmek bir iþ dakika ayrýntýlarý ve geleceðe bakmak için izin veri mikroskobik ve teleskopik
05.07.2013 23:49:00

Frontstep sonra MAPICS Daha fazla adýmlar analizDördüncü Bölüm: Pazar Etki Devam
Rekabetçi maliyetlerle (düþük ve esnek yazýlým lisansý fiyatlandýrma ve uygulama maliyeti) ve üstün global servis (kanýtlanmýþ hýzlý uygulamalarý ve müþteri sadakati) özellikle pazarýn alt sonunda, baþarý için önemli gereksinimleri devam ederken, dikey odak anahtar faktör için olacak hayatta.

ALAN KE İF İCİN İ ZEKAS YAZ L MLAR:
05.07.2013 19:35:00

PeopleSoft un CEO su adýmlarý aþaðý
21 Eylül'de, PeopleSoft kurucusu David Duffield mücadele iþ yazýlým üreticisi CEO'su olarak istifa etti. 12 yaþýndaki þirket baþkaný ve baþ operasyonlar görevlisi Craig Conway CEO'su olan ek rol alacaðýný açýkladý. Duffield PeopleSoft'un yönetim kurulu baþkaný olmaya devam edecektir.

ALAN KE İF İCİN İ ZEKAS YAZ L MLAR: David duffield , PeopleSoft , PeopleSoft Uygulama tasarýmcý , PeopleSoft ePerformance , PeopleSoft epm , PeopleSoft ERP , PeopleSoft erp yazýlýmý , PeopleSoft ERP sistemi , PeopleSoft HRMS , ; PeopleSoft entegrasyon broker , PeopleSoft ürünleri , PeopleSoft proje planý , PeopleSoft güvenlik , PeopleSoft yazýlým , PeopleSoft erp nedir , Craig conway , PeopleSoft sorunlarý , PeopleSoft ürün , PeopleSoft tablo , anlayýþ PeopleSoft , kullanarak PeopleSoft.
05.07.2013 16:23:00

Deðiþim Harekete
Ýnsanlarýn deðiþime direnç olduðunu haber deðil. Eylemsizlik, evrenin kurallarýndan biri, insanlar hem de nesneler için de geçerlidir. Performansýný artýrmak isteyen pek çok kuruluþ, insanlar tarafýndan sunulacak direnç miktarýný altýnda-tahmin edilerek ayrýlmak geldi. Bu makale dikkate deðiþtirmek için direnç alýr deðiþim harekete bir yöntem sunuyor.

ALAN KE İF İCİN İ ZEKAS YAZ L MLAR: gereksinimleri odaklanan   yarar bu alanda tahakkuk ettirilecek. Eðer özelliðe sahip olun   iþi yapmak gerekiyor, ama bu üzerinde iþkence ya da aðýr bir karar yok   kriter.   Bir satýcý seçildikten sonra, daha sonra eylem için ön durumda yeniden gözden geçirilmelidir,   deðerlendirme sýrasýnda tahakkuk eden bilgi yararýna ve giriþ ile   satýcý. Bu daha önce beklenen yararlarý ince ayarlar ve olmalýdýr   Deðerlendirme sýrasýnda ortaya yarar herhangi bir yeni alanl
05.07.2013 19:35:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I K L M O P S T U V X Y Z