Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » alan ke if icin i zekas yaz l m

Ýþ Zekasý Yenilikler
Ýþ zekasý (BI) yeniliklerin yeni bir dalga ortasýnda olduðunu. Arama uzayda Fikirler, bir hizmet olarak yazýlým ve gerçek zamanlý analitik kuruluþlarýn tam boyutunu yelpazesinde BI ulaþamayacaðý uzatýyorlar. Bu makalede, bu teknolojilerin ve iþletmeler üzerindeki etkilerini bakar.

alan ke if icin i zekas yaz l m  bir ETL sürecinde yer alan faaliyetlerdir. Çevrimiçi analitik iþleme (OLAP) yüksek performanslý küp oluþturulmasý yoluyla veri ambarý verilere eriþim saðlar, deðiþik boyutlar bazýnda ve toplu veri saðlayan veri yapýlarý olan analitik bir çevre ile iþ kullanýcý. Raporlama ve sorgulama ortamlarda veri ambarý / pazarlarý tarihsel veri haline konserve veya özel sorular eriþim saðlar. iþ modelleri dünya çapýnda deðiþim ve geliþmeye gibi Bu teknolojiler, birkaç yýl içinde Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » alan ke if icin i zekas yaz l m


Biomet, Inc Ýþ Zekasý Baþarý
Biomet, satýþ bilgileri için dünya çapýnda ihtiyaç desteklemek için gerekli ortopedik týbbi ürünleri üreticisi.

alan ke if icin i zekas yaz l m  Erp sistemi,iþ zekasý,jd edwards as400,açýk kaynak kodlu bi,web raporlar,ERP ürünleri,bi yazýlým,açýk kaynak bi araçlarý,talep erp,ortopedik cihazlar,çözümleri raporlama,veritabaný raporlama yazýlýmý,erp yazýlým þirketleri,ortopedik implantlar,web tabanlý raporlama Devamı…
Ýþ Zekasý Durum Raporu
Daha fazla iþ þeffaflýk için hükümet görev körüklediði, iþ zekasý ERP sistemlerinden bilgileri ayýklamak için ortaya çýkmýþtýr. BI nasýl ortaya çýkmýþtýr? Onu çevreleyen terminoloji ne anlama geliyor ve iþlerin bugünkü durumu nedir?

alan ke if icin i zekas yaz l m   bölümüne JONES ve YAÞ alan daha büyük 32 olduðu tüm kayýtlarý talep. Inþa sorgular için kurallar kümesi bir sorgu dili olarak bilinir, ve farklý DBMS destek farklý sorgu dilleri, yapýsal sorgulama dili veya SQL () adlý bir yarý-standart sorgu dili olmasýna raðmen . SQL bir bir veritabanýndan bilgi talep için bir iliþkisel model veritabaný standart sorgu dildir. Bu dil, bir Ýngilizce kelime vardýr nonprocedural ve , hangi, veritabaný tasarýmý, anahtar listesi tablolarý Devamı…
Çaðdaþ Ýþ Zekasý Araçlarý
Iþ zekasý (BI) çatýsý altýnda Araçlarý eylem için kararlar içine bilgi ve bilgi veri dönüþtürmek için birleþtirir. Panolar ve sayý kartlarý gibi iki araçlardýr. Genellikle karýþýk olsa da, özellikle çaðdaþ BI suitlerde iþlevsel fark, var.

alan ke if icin i zekas yaz l m  stok ve daðýtým analizi alanlarýnda BI gösterilecektir. BI uygulamalarý komþu kurumsal uygulama alanlarý patlama-ve-büstü döngüsü yaþamamýþ, ve ihtiyaç olmuþtur ne aþýrý ne de az sinirli. Son zamanlarda kýt BT bütçelerinin mevcut BT varlýklarýnýn en iyi þekilde almanýn önemini benimsenen olduðunu göz önüne alýndýðýnda, en önemli kurumsal yazýlým sektörlerden biri haline gelmiþtir. BI iþ kullanýcýlarý, güvenilir, tutarlý, anlaþýlabilir ve kolay Devamı…
Oracle Yenilmez olmak mý?
20 Haziran tarihinde, Oracle Corporation, veritabaný ve kurumsal yazýlým uygulamalarýnýn önde gelen saðlayýcýsý, dünyanýn en büyük uygulama yazýlým þirketi olmak için SAP geçti iddia, mali 2.000 sonuçlarýný açýkladý.

alan ke if icin i zekas yaz l m  siteler (tercihen dikey pazar alaný olarak), aradýklarý         ürün paketi ile baþarýlý olmuþtur. Her e-Ýþ bileþeni         gereksinimleri iyi belgelenmiþ seti kullanarak kendi adým ile konulmalýdýr,         senaryosunu senaryo gösteriler ve titiz referans kontrol. Ayrýca,         Oracle dikey geliþmemiþtir kendisi için sanayi içinde þirket         çözümler yaklaþan özelleþtirme etkileri hakkýnda bilgi isteyebilirsiniz. Devamı…
Veri Damýtma: Ýþ Zekasý Veri Önemi Kalite
Bir iþletmenin veri hacmi ve karmaþýklýðý büyüdükçe, kapsamlý bir veri kalitesi stratejisi güvenilir bir iþ zekasý ortamý saðlamaya zorunludur. Bu makalede veri kalitesi sorunlarý ve nasýl ele alýnabilir bakar.

alan ke if icin i zekas yaz l m   Veri çoðaltma tek bir alan içinde meydana gelen, ancak daha sýk alanlarýn bir arada içinde olabilir. Örneðin, AAMilne | Yazar | Hampstead, Ýngiltere ve Alan Alexander Milne | Yazar | Hampstead, Londra, Ýngiltere ayný varlýk temsil eder. Ancak, her alanda basit metin maçlar bu maç gidermezse. Bulanýk mantýða dayalý eþleþen bu kayýtlarýn çözmek için uygulanabilir. Standart bulanýk eþleme benzerlik fonksiyonlarý aracýlýðýyla yanlýþ yazým veya yaklaþýk maçlar Devamı…
Ýlan servis nasýl
Tüm reklam-hizmet çözümlerinde kullanýlan temel teknoloji genel bir bakýþ sunar.

alan ke if icin i zekas yaz l m   BT personelinin kullanýlamaz   Bu alanda gereksinimleri cýva doðasý. Ancak, gerek   reklam çözümleri daðýtým maliyeti orantýlý olabilir unutmayýn   , diðer ürünlerle çok daha yüksek, özellikle de kaçýrýlan reklam maliyetlerini hizmet   fýrsatlarý veya web sitesi iþ kaybý sýrada olmak üzere yeni ürünler olarak çarpanlarýna   ve teknolojileri pazara çamaþýr, BT hem de deðerlendirmek gerekir   onlar iþ tarafýnda gerçek ihtiyaçlarýný çözebilir için Devamı…
PeopleSoft - Ýþ Zekasý var ve e-Ticaret Yeter mi?
PeopleSoft þu anda iþletme sýnýrlarý içinde ve ötesinde ticari iþlemler, bilgi ve analitik araçlar içermelidir PeopleSoft Business Network (PSBN), geliþtiriyor. PSBN ve EPM giriþimleri gelirlerini artýrmak potansiyeline sahip, ancak coveted% 50 + yýllýk büyüme CRM ve üretim alanýnda güçlü ürün sunumlarýný olmadan elde deðil ...

alan ke if icin i zekas yaz l m   elde deðil       ve üretim alaný. Yýl       2000 ve sonrasý - PeopleSoft hala, ancak, basýnç önemli bir oyuncu olacak       No.3 konumundan JD Edwards devrilme (% 70 montaj olduðunu       olasýlýk). Satýcý Öneriler Hedef       Öncelikle PeopleSoft ile küçük ve Orta Ölçekli Ýþletme (KOBÝ) pazar segmenti       Seç, PeopleSoft Advantage ve PeopleSoft dikey sektör teklifleri,       ince istemci teknolojisi ile birlikte, ve muhtemelen kiralama Devamı…
Compaq 'Foton' Iþýða gelir
Çok beklenti sonra, 1U-yüksek (bir 'raf ünitesi') sunucusunun Compaq sürümü nihayet gemi hazýrdýr.

alan ke if icin i zekas yaz l m  iþlem gücü, optimize raf alaný ve tarafýndan müþteri          , uzaktan kolaylýkla binlerce sunucu yönetme yeteneði saðlayan         Mary McDowell, Compaq en Sanayi Baþkan Yardýmcýsý ve Genel Müdürü         Standart Sunucu Grubu. ProLiant sanayi tanýmlayan teknoloji         DL360 radikal müþterilerimizin bilgi iþlem deneyimleri-olsun kolaylaþtýrmak için tasarlanmýþtýr         bir öncü nokta-com ya da kurulu bir kuruluþ ve yardýmcý Devamı…
Zorlu Veri Ambarlarý: Kritik Ýþ Zekasý eriþim?
Iþ kullanýcýlarý kurumsal veritabanlarý ve ham sorgu araçlarýna eriþim verilir, onlar olan sistem, hasara yaratacak bir algý var bir olasýlýk-sürece iþ zekasý (BI) ürün geliþtirici potansiyel sorunu anlar ve bir olarak ele iþ-kritik bir faktör.

alan ke if icin i zekas yaz l m  seviyeli meta çözümü temel alan bir zengin semantik katmaný gerektirir. Ýþ Modeli -sürücüler iþ kullanýcý etkileþimi ve fonksiyonel iþ diline terminoloji veritabaný temel çeviri saðlar;        Süre Model , kullanýcý istekleri-kabul doðru veri kaynaklarý tanýmlar ve gerekli sorgularý oluþturur ve        Veritabaný Modeli -eriþen her belirli bir veritabaný için yerel teknikleri kullanarak veritabaný tablolarý. / DW masaj veri ve tahminler yapmak için uygun Devamı…
Fiyatlandýrma Yönetimi Örneði
Anlayýþlý ve dinamik optimize fiyatlandýrma hayatta kalma ve baþarýsýzlýk arasýndaki fark anlamýna gelebilir. Birçok ortamlarda bu sistematik analizi yerine bulanýk düþünce ve insan duygularýný dayalý fiyatlandýrma hesaplamak için daha akýllý, daha hýzlý ve daha yararlý olabilir.

alan ke if icin i zekas yaz l m  az maliyet düþürücü manevra alaný en iþletmelerin yakýndan satýn alma maliyetleri izlemek, ve ticaret ortaklarý deðerlendirilmesi olmuþtur göz önüne alýndýðýnda, var. Hiç kimse müþteri ihtiyaçlarýný kontrol edebilirsiniz, çünkü daha fazla satýþ seçeneði, ya basit deðil: bir daha satýn alacak emin için bilemeyiz. Bazý göstergeler hacimleri oldukça nadir olan bir yüzde 5 indirim ve fiyat indirimleri için böyle bir talep duyarlýlýk kar etkisini dengelemek için 19 Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I K L M O P S T U V X Y Z