Ana sayfa
 > search far

öne çıkan belgeler ile ilgili » alan ke if icin i zekas sistemleri


To Go Way, Ross Sistemleri!
Ross Sistemleri bugün sadece bir kez katý karlý satýcý bir gölge olmasýna raðmen, güç durumdaki yönetimi azim için övgü hak ediyor ve böylece yarýþta kalan, art arda üçüncü karlý çeyrek çekerek.

alan ke if icin i zekas sistemleri   doðrudan satýþ organizasyonu sonucunda imzalandý.         Müþterilerinin Ross büyük kurulum desteði güçlü kaldý ve         doðrudan lisans ücretlerinin% 70 olarak gerçekleþmiþtir. Bizim         ürün sunan güçlü olmamýþtý, Eric Musser, Ross Baþ belirtti         Teknoloji Yöneticisi. Biz tam iþbirliði sözü üzerine teslim oldular         Müþterilerimiz için ERP sistemi. IRenaissance.connect tanýtýmý ile         ve Devamı…
KOBI'ler için ERP (2012)
TEC'in KOBI'ler için yeni ERP değerlendirme modeli daha küçük işletmelerin yazılım gerekliliklerini hedefler. Organizasyonunuzun faaliyet gösterdiği alan çok sayıda değilse ve ERP işlevi iç...
Start evaluating software now
Ülke:

 Security code
Already have a TEC account? Sign in here.
 
Don't have a TEC account? Register here.

Ilgili Belgeler » alan ke if icin i zekas sistemleri


Üretim Uygulama Sistemleri nelerdir?
Bir üretim yürütme sistemi (MES) planlanan üretim gereksinimleri olay by-olay, gerçek zamanlý yürütme saðlayan iþ süreçlerinin topluluðu olarak tanýmlanabilir. Ancak, kurumsal kaynak planlama sistemleri ile pazar belirsizlik ve fonksiyonel örtüþme bir MES bir kurumsal getirebilir ne belirsiz.

alan ke if icin i zekas sistemleri   MES Bugün iþletmenin geri kalaný için bitki yerden bir köprü olarak görülen, MES kullanýlabilir-için-söz için, tedarik zinciri için gerçek zamanlý sipariþ durumu sunma temel araç haline gelmiþtir (ATP) iþleme ve geliþmiþ kurumsal ve tedarik zinciri planlama sistemleri ile döngü kapatma . Sonuç olarak ve MES sistemleri çevreleyen farklýlýklarýn raðmen, bazý benzerlikler, genel fonksiyonel kapsamý ile ilgili var. Bu sistemlerde toplanan fonksiyonlarý ve bilgiler ayný Devamı…
Sayýlarla Depo Yönetim Sistemleri
Bu depo yönetim sistemleri (WMS) gelince, istatistikleri þok edici ve düþündürücü her ikisi de. Eðer WMS satýcýlarýnýn pazarlama broþürleri bu istatistikleri görmüyorum raðmen, size bir WMS satýn almadan önce onlar hakkýnda düþünmek gerekir.

alan ke if icin i zekas sistemleri  depo yüzde 70 yer alan suç beni orada vardýr anlatýyorsun. Bu suçlarýn banka soygunu ya da cinayet olmasa da, onlar zarar almak para kayýp ve insanlar dahil yapýn. Benim nokta þudur: Orada pek çok bilgi depo daha verimli hale nasýl orada var, ama ne gerçekleþtirmek için ihtiyaç vardýr bu sayýlarý, sizin bildiðiniz ne ne olduðunu biliyor bu deðil. Bir çoðunuz zaten depo verimsiz, ve bu konuda bir þey yapmýyoruz biliyorum. deðil için verdim bir verimsiz depo ile ve ayný Devamı…
Microsoft Perakende Sistemleri
Satýþ ve Microsoft Perakende Yönetim Sistemi Microsoft Noktadan küçük ve orta ölçekli özel perakende iþletmeler için satýn alma çözüm paketinin tam bir noktasý saðlar. 2005 yýlýnda piyasaya çýkan, Satýþ Microsoft Noktadan Microsoft daha fazla perakende pazar nüfuz saðladý.

alan ke if icin i zekas sistemleri  þarj Dahasý, perakendeciler parasal, cezalandýrmaz. Microsoft gelince, yükseltme kadar basit deðildir: perakendeciler bir Microsoft iþ ortaðý iletiþim ve Microsoft RMS yüklü tüm yazýlým uygulama projesi geçmesi gerekir. Bu nedenle, perakendeciler, veri hazýrlamak bir proje planý programý ve yükseltme için altyapý yetenekleri için kontrol etmeniz gerekir. Microsoft POS ilk sürümü de sadece. Yazýlým bir POS sisteminin ana temel iþlevleri içeren raðmen, perakende sektörüne de Devamı…
Küçük Bayiler Hala alakalý Ýþ Sistemleri saðlayabilir Dördüncü Bölüm: MRO ve Yedek Parça Yönetimi
Hizmet veya yedek parça son zamanlarda bir nimet ve birçok üretici için bir lanet haline gelmiþtir.

alan ke if icin i zekas sistemleri  zamanlarda önemli bir pazar yakalanan ve segmentinde Mindshare, özellikle birçok ABD merkezli ETO-gibi þirketler böylece amiral gemisi seçerek satýcý ile ortak karar verdik verdi, yukarýdaki yakýndan ilgili pazarlarda bir odak vardýr Ýlgili ERP (eski Entegre Finansal ve Üretim Kontrol Sistemi [ INFIMACS II ]) sistemi. Hizmet veya yedek parça son zamanlarda bir nimet ve birçok üretici için bir lanet haline gelmiþtir. Bir yandan, MRO faaliyetleri ve satýþ sonrasý servis parçalarý Devamı…
Kurumsal Kaynak Planlama Alanýnda Legacy Sistemleri Gençleþtirme katkýda bulunmak
Servis odaklý mimari üzerine odaklý, Küresel SSA hala kullanýcýlarýn uygulamalarý modernize ederken, kadar olabildiðince kullanýcýnýn yatýrým korumak için sözünü yapýþmasýný gibi görünüyor.

alan ke if icin i zekas sistemleri  Kurumsal Kaynak Planlama Alanýnda Legacy Sistemleri Gençleþtirme katkýda bulunmak Kurumsal Kaynak Planlama Alanýnda Legacy Sistemleri Gençleþtirme katkýda bulunmak P.J. Jakovljevic - Temmuz 5, 2013 Read Comments Legacy Sistemleri Gençleþtirme SSA Küresel Katkýsý Lawson Software in gelecek Landmark platformu (için Yeni Bir Platform Savaþ Yazýlým Bloat görüyor musun? ) ve Infor in Corestone bizim son sýrasýnda tanýmlanmýþtýr Legacy Sistemleri Yenileyici bir Blessing ve Curse Devamı…
ROI Sistemleri Mutlu Müþteri sayesinde Oran AykýrýSTRASBOURG
Zevk ROI Systems müþterilerine saðlanmasý ile uyum halinde sadece ürün geliþtirme açýsýndan strateji 'görünüþte personel ve satýcýlar geniþleme ve þirket büyüme açýsýndan amorti edilmiþtir. Bu geleneksel olarak daha cýzýrtýlý ürün, daha yaygýn coðrafi kapsama alaný ve / veya keskin dikey odak lanse bile çok daha büyük bir rakip kasvetli sonuçlarý ve neredeyse hiç yeni hesap gönderdiðiniz bu gün hoþ bir haber olarak gelmelidir.

alan ke if icin i zekas sistemleri  geçen yýl iþ her alanda büyüdü. Güçlü nakit pozisyonu ile yýl baþlayan ve yýl içinde satýþ ve hizmet gelirleri ile takviye, yatýrým getirisi rakiplerinden çok kalmasý personel sayýsý ve aranan satýn azaltýlmýþ hangi yýl, 2002 yýlý baþýnda bu ilan planlarýný yürütmek için etkin uygun. Bu aksine, yatýrým getirisi Sistemleri iþlerini büyüttü ve bilanço güçlü ve borç-ücretsiz kalýr. finansal olarak baþarýlý bir yýl araþtýrma ve geliþtirme kendi tarihsel Devamı…
2.000 YÖNET-s Peki Geçmiþ ROI Sistemleri Bölüm 2: Darbe ve Öneriler
Alt satýra mükemmel müþteri desteði, yakýn ilgi saðlayan ve bir denenmiþ ve gerçek bir iþ modeli yararlanarak dikkatlice dengeli gol ile, adým adým geniþleyen, ortaklýklar ve teknolojileri baþarý ROI Sistemleri 'formülü olmuþtur. Kendi yaþýtlarý birçok mücadele etmeye devam zaman bir anda, daha fazla ihtiyaç duyulan ürün geliþtirmeleri, personel geniþleme ve þirket büyüme planlarýný ileriye taþýmak için bir konumda þu anda.

alan ke if icin i zekas sistemleri  raðmen yerli kesikli üretim alanlarý (örneðin, karmaþýk proje yönetimi ve muhasebe, içinde bile 3. parti uzman ürünlere arayüzler) çok uluslu mali konsolidasyon, kalite yönetimi, tahmin, depo yönetimi, satýþ ve alým sözleþmeleri, ve iletiþim yönetimi ve pazarlama kampanyalarý). Ayný insan kaynaklarý (ÝK) ve bordro modülleri için de geçerlidir. Teknolojik, ürün karmaþýk iþletmeler için bir çözüm olarak en uygun olmayabilir, dünya çapýnda daðýtýlmaktadýr Devamı…
Ýþ Zekasý Baþarý, Alýnan Dersler
Amorti iþ zekasý (BI) bir uygulamadýr? Hepimiz karýþýk sonuçlar duydum ama on-line analitik iþleme (OLAP) üzerinde, 2003 kapsamlý bir çalýþma BI genellikle, zaman yüzde 60'ýndan fazlasý amorti deðer bulundu nerede açýklar ve ödemek için gereken ne anlatýlan devletler. Var

alan ke if icin i zekas sistemleri  edilmesini saðlar. Bazý uygulama alanlarý diðerlerine göre daha yaygýndýr. BI için en yaygýn uygulama alanlarý Genel     veri ambarý raporlama Satýþ     ve pazarlama analizi Planlama     ve tahmin Finansal     konsolidasyon Yasal     raporlama Bütçeleme          Karlýlýk analizi Zorluklar bir BI projesinin uygulanmasý zorluklar olmadan deðildir. BI ürünün seçimi önemli olmakla birlikte, önemli sorunlardan çok iç kalýr. Numaralý büyük olmayan Devamı…
Canlandýrýcý Legacy Sistemleri Blessing ve Curse
Mevcut ve potansiyel müþterilere ikram problemlidir. Onlar güvenilir ve potansiyel müþteriler en son teknolojileri ve hýzlý daðýtým istiyorum çünkü mevcut müþteriler genellikle eski sistemler deðer. , Baþ baðýmsýz yazýlým satýcýlarý sürekli geliþtirmeleri sunuyor ve özel uzantýlarý sunmak.

alan ke if icin i zekas sistemleri  Eski,kurumsal kaynak planlamasý,ERP,iSeries <yatýrým> geri,ROI,baðýmsýz yazýlým satýcýsý,ISV Devamı…
HK Sistemleri irista, Yazýlým Þirketi için doðurur ™
Irista lansmaný rekabetçi teklifleri çok sayýda ortasýnda kendi ürünleri için daha yüksek bir profil elde etmek için tedarik zinciri yönetimi satýcýlarý arasýnda bir eðilim taklit eder.

alan ke if icin i zekas sistemleri  yapacak         Geçen yýl bu alanlarda% 40 oranýnda personel sayýsýný artýrmýþtýr sistemleri,.         irista lansmaný tedarik zinciri yönetimi satýcýlarý arasýnda bir eðilim taklit eder         Rekabetçi bir çok arasýnda ürünleri için yüksek bir profil elde etmek için         teklifleri. Tek kelimelik adý kabul kanýtladýðý gibi popüler gibi görünüyor         Essentus (Richter Sistemleri), Provia (Haushahn Systems & Engineers), Devamı…

Son aramalar:
A B C D E F G H I K L M O P S T U V X Y Z