Ana sayfa
 > search for MaxxCat

Featured Documents related to » alan ke if icin cmms yaz l m


ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP Yazılım Değerlendirme Raporları
ERP yazılım değerlendirme raporu yazılım yetenekleri veya sağlanan hizmetleri hakkında geniş bilgi sağlar. ERP kapsamlı modelinde her şeyi kapsayan, RFI raporu ve iş gereksinimlerine araştırma için değerli dir.


ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar
ERP sistemleri için RFP şablonlar, sizin seçim kriterleri kurmak zemin kontrolü, üretim yönetimi, finans, satış ve insan kaynakları ve toplu kontrolü ve raporlama, formül ve yönlendirme yetenekleri kadar alışveriş yapmak için yardımcı


ERP Değerlendirme Merkezi
ERP Değerlendirme Merkezi
Kurumsal kaynak planlaması (ERP) yazılım gereksinimleri tanımlayın, satıcılar ölçmesini bilin ve en iyi çözümü seçiniz.


Documents related to » alan ke if icin cmms yaz l m


Bir CMMS Sistemi Seçme
Piyasada birçok CMMS ve MRO sistemleri, havayollarý ya da tamir atölyeleri için faydalar getirebilir belirli özelliklere sahip her biri vardýr. Bir havayolu ihtiyaçlarýna sonuçta en iyi sistem seçecektir objektif kurulmasýna yardýmcý süreci ile tanýmlanmalýdýr.

ALAN KE İF İCİN CMMS YAZ L M: bir dizi belirli bir alan için verimli olabilir. Kullanýcýlar bakým sürecinin daha fazla bileþen otomatik veya sistematize gerekir Ancak, durum daha karmaþýk hale gelir, bilgi önemi devreye giriyor bu nedenle bu Mobil bilgisayar: havacýlýk sektöründe bir CMMS veya MRO sistemi için bir seçenek Þu anda, sistemleri mobil bilgisayar bir havayolu yararlanabilir nasýl daha fazla odaklanmak. Örneðin, hangar için otomatik veri toplama sisteminin uygulanmasýndan sorumlu ekibi ile
05.07.2013 23:49:00

PdM performans geliþtirme için CMMS kullanýn
Daha planlý bir haber önemli bir geliþme için son derece reaktif ortamdan taþýndý þirketler. Bir bilgisayar bakým yönetim sistemi (CMMS) veya kurumsal varlýk yönetimi (EAM) planlý bir ortam oluþturmak için bir araçtýr, doðru ekipman tarih oluþturmanýza yardýmcý ve kapsamlý bir analiz yeteneði geliþtirmek.Fabrika Mühendisliði ve Bakým dergi izni ile yayýmlanmaktadýr.

ALAN KE İF İCİN CMMS YAZ L M:     daha az makine boþta yalan ya da dükkanda olduðu gibi, üretim kapasitesini;          yedek parça ve aþaðý ekipmanlarý için daha az yer gereksinimi;     daha az acele sipariþleri gerekli;     daha az hýzlý düzeltmeleri ve daha az hata yaptý;     bakým personeli geliþtirilmiþ kullanýmý;     daha az fazla mesai acil durumlara yanýt için gerekli;     planlý bir kapatma ile daha az stres;     Daha iyi verim ve daha az hurda, atýk, yeniden
05.07.2013 19:35:00

EAM, CMMS karşı: Şirketiniz için Hangisi Uygundur
Girişim varlık yönetimi (EAM) yazılım ve bilgisayarlı bakım yönetim sistemleri (CMMS) giderlerini azaltmak ve gelirlerini artırmak için gerçekçi bir şekilde başlıkları çekmeye devam ediyor. İlk olarak, göre onarım ve servis bölümleri stok yeterli düzeyde korumak ekipman kullanımı zaten sınırlı fonlar sadece yanlış bir güvenlik hissi elde etmek için over-allocated önlemek tahmin. Ayrıca, bir etkili önleyici bakım programı ekipman kullanımı ve özellikle bir exorbitantly pahalı ekipman yedek bir no-seçeneği olduğunda başarılabilir üretim programları etkinleştirme, kullanılabilirlik geliştirmek sırasında ekonomik kere depresif. Ürün kalitesi gibi müşteri tabanını genişletmek, bu çok hizmet standartları için geçerlidir.

ALAN KE İF İCİN CMMS YAZ L M: (ERP) satıcıların baskını EAM/CMMS alana hakkında genel tartışma biter. CMMS ve EAM karşılaştırma Birçok EAM bir basitleştirme ve gerçek resmi boya değil steroidler hakkında CMMS görüyoruz. Genellikle, CMMS kesinlikle iş emri ve koruyucu bakım aktivite sınırları içinde ilgilidir. Özel fonksiyonlar • Tetikleyiciler (örneğin saat çalışma) göre veya olaylar (örneğin, her üç ayda) zaman aşımına koruyucu bakım zamanlama • durumu olasılık-esaslı tamir ve yedek
11.06.2013 14:10:00

Sosyal Pazarlamacılar İçin İpuçları
Sosyal pazarlama işletmeler veya pazarlamacıların beklentilerini karşılıyor mu? Hangi sosyal pazarlamanın daha etkili olduğuna, belli kuşaklardaki müşteriler veya pazar segmentleri için sosyal pazarlamanın e-posta pazarlamasından daha etkili olduğuna ilişkin birçok iddia bulunmaktadır. Konuya iş perspektifinden yaklaşacak olursak, reklam, beklentilerin görülmesi veya kitlelere ulaşma konusunda çok önemli bir alan haline gelen sosyal alanın farkında olunması, bir iş stratejisi olarak bir nebze önceden kestirilebilir özelliktedir. Gittikçe daha fazla şirketin web sayfası, e-ticaret sayfaları kadar sosyal medya sayfalarının uzantısı haline geliyor.

ALAN KE İF İCİN CMMS YAZ L M: konusunda çok önemli bir alan haline gelen sosyal alanın farkında olunması, bir iş stratejisi olarak bir nebze önceden kestirilebilir özelliktedir. Gittikçe daha fazla şirketin web sayfası, e-ticaret sayfaları kadar sosyal medya sayfalarının uzantısı haline geliyor. İşletmeler gittikçe sağlam bir hale gelen bu sosyal dayanak üzerinde durdukça toplumsal pazarlamadan herhangi bir doğrudan kar beklentisi dahi taşımaksızın, toplumsal olarak var olmak zorunda olduklarını fark
17.06.2013 09:16:00

En Ýyi Yazýlým Deal Müzakere
TechnologyEvaluation.COM analistler üç ayrý kategoride yazýlým müzakere süreci ayýrdýðým. Üç ayrý ayrý önemlidir, ama her zaman büyük tartýþma baðlamýnda takip edilmelidir.

ALAN KE İF İCİN CMMS YAZ L M: olmalýdýr   olduðu önceden bilinen alanlarda taktik zemin vermeye istekli   satýcý anlaþmazlýk noktalarý, ek kazanmak için bu satýcý kararlýlýk kullanýrken   diðer alanlarda stratejik tavizler. Örneðin, bir satýcýnýn olduðu zaman bilinen bir   kendi yazýlým bakým ücretleri býrakarak hiçbir zaman için (Peregrine Sistemleri iyidir   örnek), bir istemci azaltýlmýþ ürün için kaldýraç olarak bu bilgileri kullanabilirsiniz   lisans veya servis ve destek
05.07.2013 16:55:00

Hizmet Olarak Yazýlým Nedir?
Olsa bir hizmet öncekilerden temelde farklý olarak geleneksel ev sahipliði modellerin küllerinden, yazýlým doðan. Onun yazýlýmý bir hizmet olarak teslim edilecek tasarlanmýþtýr, güvenlik iyidir, zengin kullanýcý arayüzleri mevcuttur ve daha fazla etkileþim vardýr.

ALAN KE İF İCİN CMMS YAZ L M: mantýksal uygulamalarý içinde yer alan depolama,,, uygulama yazýlým fiziksel gibi aðlar ve sunucular gibi ekipmanlarý, oluþan sanal bir altyapý platformu üzerinde desteklenir baðýmsýz üçüncü taraf tarafýndan teslim. Geleneksel Uygulama Barýndýrma farklý geleneksel uygulama barýndýrma SaaS ayýrt etmek önemlidir. Tipik olarak, geleneksel bir hosting kira kullanýcý yine yazýlým ve donaným satýn alýr ama aylýk ödemeler içinde finanse anlamýna gelir. Bu þartlar altýnda,
05.07.2013 23:49:00

Kim Heck ROI Ýhtiyacýmýz Var Mý?
On genel hatalar kadar çok veya iyi þekilde kullanýlmasýný yatýrým getirisi (ROI) hesaplamalarý getirisi önlemek. Yapma ve ölçülebilir faktörlere ROI dayandýrarak sezgisel karar kaçýnmak yazýlým seçimi de dahil olmak üzere önemli kararlar, baþarýsý için esastýr.

ALAN KE İF İCİN CMMS YAZ L M: bir þans. Benzer þekilde, alan deðer bir ilgi ile paydaþlar ölçmek ve ROI deðeri yatýrým maliyeti göre döndü izlemek zaman bunu elde etmek için daha çok olacaktýr.          Yazar hakkýnda Anthony Sarno GERÇEK ROI ™ ve ROI Deðer araçlarý, eðitim ve karar vericiler, alýcý, satýcý, proje için danýþmanlýk yardým saðlar ProveIT (www.ProveIT.net), CEO su (CEO) dir yöneticileri ve diðer paydaþlar. O anthonys@proveit.net veya +1 973-462-9965 adresinden ulaþýlabilir.
05.07.2013 23:50:00

Etkili Uygulamalarý için CMMS ÞablonlarPart Two: CMMS Sanayi ve ERP
Kurumsal düzeyde sisteminin uygulanmasý çok bir organizasyon boyunca sonuçlarý ulaþan fýrtýnalý bir olaydýr. Bu nedenle bakým yönetimi teknikleri atýlým alma aracý olarak uygulama süreci görebilirsiniz.

ALAN KE İF İCİN CMMS YAZ L M: performans olma eðilimindedir   Özellikle alanlarý. Ancak bu yönetim anlaþýlmasý gerekmektedir   bakým deðildir ve olmamýþtý, MRP yöntemleri bir parçasý . Böylece   Bu sistemlerin genel olarak uygulama gereksinimlerine yapýlmaz   akýlda bakým fonksiyonlarýnýn. Bu tarz sistemlerin bazýlarý geliþtirdik   oldukça güçlü bir bakým yönetimi iþlevselliði, ama genel odak   bir deðil kaynaklar ve bilgi yönetimi   þekilde bakým uzmanlarý tarafýndan gerekli. EAM
05.07.2013 18:51:00

Nasýl MAPICS uzatýlmasý Has Been?
MAPICS, önde gelen orta piyasa ERP satýcýlarýnýn biri, önemli ölçüde 2000 yýlýnda ürün sunan geniþletti. 15 Haziran, MAPICS XA 6.0 duyurdu, onun amiral gemisi en son sürümünü Geniþletilmiþ Kurumsal Uygulama (EEA) AS/400-based. Daha önce, 9 Mayýs tarihinde, MAPICS internet üzerinden iþbirliði müþteriler, tedarikçiler, distribütörler ve ortaklar saðlayan ikinci amiral gemisi ürünü, Point.Man Geniþletilmiþ Enterprise Edition, teslim duyurdu. Biz en son duyurularý ve stratejik yönü ile ilgili görüþümüzü ifade eder.

ALAN KE İF İCİN CMMS YAZ L M: DecisionWeRX         ve FoundationWeRX alanlarda, genel olarak kullanýlabilir Ýngilizce ve diðer         önemli dilleri. XA Bülteni         6.0 Ürünün FoundationWeRX önemli geliþtirmeler içerir         Bu geliþmiþ çok bitki ve tedarik zinciri yürütme gibi araçlar aile         iþlevselliði. Bu geliþtirmeler temel iþ XA kuruluþundan yoðunlaþtýrmak         iþlemlerin üreticilerinin ihtiyaçlarýna daha kolay adapte olmak
05.07.2013 16:45:00

Evrimsel Journal Yeni Bölümler
Bu deðiþikliði kabul ederek bir sabittir bu yeni ekonomide yaþam için ilk adýmdýr. Iþ ortaklarý-müþteriler, tedarikçiler ve hizmet deðiþen doðasý belirlenmesi ikinci adým saðlayýcýlarý-olduðunu. Son olarak, deðiþim kucaklayan ve dijital ekonomi için sürdürülebilir bir iþ stratejisi geliþtirmek geleceði için son ivme saðlar.

ALAN KE İF İCİN CMMS YAZ L M: geniþletilmiþtir. Sayýsallaþtýrma alanýnda artan yenilik bilgi devrimi yeni bir boyut yarattý. Uluslarýn ve iþletmelerin hiyerarþik yapý söz konusu olduðu bireylerin bir baðlý küresel milletin gerçek sanallýk yine bir ortam yaratmýþtýr.    yerine yayýlmacý sömürgeciliðin ticari amacý korku, bu yeni çaðýn liderleri bu oluþturan potansiyel fýrsatlarý keþfetmek için teþvik edilmektedir. Kurumsal cesaret geçmiþin iþ modelleri zaman test geçmek olmaz
05.07.2013 23:49:00

, 1Com nasýl 3Com Oldu
3com bunun dýþýnda oluyor no-büyüme modem ve high-end að iþletmeler var. Zaten yüksek büyüme Palm ünitesi kapalý bükülmüþ var. Ne kalacak?

ALAN KE İF İCİN CMMS YAZ L M: bir baþlangýç, Atrica, metropolitan alan aðlarý odaklanmýþtýr                  kurumsal oyalama potansiyeli yüksek kalýr.         3Com COO Bruce Claflin 39 odak sonuçlarýný gözden biraz zaman geçirdim         gruplarý. Tüketiciler 3Com onlara koruyucu bir iyi bir iþ yok inanýyorum         að karmaþýklýðýný ve yardým onlarý baðlý olsun. Nasýl satýn alma hakkýnda?         3com doðrudan satýþ artýrmak ve geniþletmek için
05.07.2013 16:34:00


Son aramalar:
A B C D E F G H I K L M O P S T U V X Y Z